EFKOM AB - Metodik, Värdegrund & Affärsidé

EFKOM-metodiken
EFKOM AB är en agentur med fokus på utbildning och kompetensutveckling.
EFKOM-agenterna känner till varandras styrkor genom fortlöpande möten och utbyten sinsemellan.
Detta skapar en stark kärna av mycket kompetenta EFKOM-agenter som utvecklar sig själva och andra.
Med denna EFKOM-metodik har vi alltid möjlighet att agera lyhört och 100% kundorienterat.
Vi tillsätter alltid rätt EFKOM-agent och kompetens för specifika uppdrag.

EFKOM´s värdegrund

En EFKOM-agent skall, oavsett verksamhet inom EFKOM, sätta kunden i fokus samt agera engagerat och lyhört för kundens behov.
EFKOM skall agera tydligt och ärligt i alla avseenden. EFKOM säger konsekvent nej till kunder som inte agerar i enlighet med
de vedertagna etiska regler som samhället ställer på företag och envar. Vid coachuppdrag utlovar vi full konfidentialitet och arbetar
utifrån vedertagna etiska regler inom branschen.

EFKOM´s affärsidé
Genom högsta möjliga kundorientering och tillsättande av rätt EFKOM-agent för uppdraget, skall vi vara det naturliga valet
och marknadsledande i Dalarna Q4 2015 med sikte på att nå ut i hela Sverige under 2016.

loading...